Leerlingzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Leerlingzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Vanaf de eerste dag dat uw kind onze school bezoekt, wordt zijn/haar ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit gebeurt door observatie, het nakijken en beoordelen van het dagelijkse werk, het afnemen van toetsen en het verzamelen van aantekeningen over de resultaten.

Intern begeleider

Op de Klipper is de intern begeleider (IB-er) de deskundige als het gaat om leer- en/of gedragsproblematiek. De IB-er adviseert en ondersteunt ouders m.b.t. het aanvragen van extra ondersteuning vanuit  Viertaal (voor leerlingen met een spraak-taalstoornis) en het aanvragen van ONL (Onderwijs Zorg Nederland) voor kinderen met dyscalculie, en helpt zo nodig bij het aanvragen van opvoedingsondersteuning in de thuissituatie. Ouders kunnen ook advies inwinnen bij de IB-er op het gebied van ADHD, Autisme, en andere gedragsstoornissen.

Groepsbespreking en Ondersteuningsteam

De leerkrachten hebben vier keer per jaar een groepsbespreking met de IB-er. In dat gesprek komen alle leerlingen aan de orde, maar wordt vooral ook gekeken naar de kinderen die extra begeleiding behoeven, dan wel juist meer leerstof aankunnen.

Indien de leerkracht en IB-er, een kind breder besproken willen hebben of er moet nader onderzoek worden gedaan, dan wordt de leerling ook in het zogenaamde Ondersteuningsteam (OT) besproken. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een psychologe / orthopedagoge, de directeur, de IB-er en de leerkracht(en) van de leerling. Op schoolmaatschappelijk werk of andere instanties worden op afroep een beroep gedaan. Het OT geeft advies aan leerkrachten en ouders.

Indien de Klipper niet meer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zal de school, in overleg met de ouders en de consulent uit het samenwerkingsverband  van de Westfriese Knoop, voor een passende onderwijsplek zorgen.

Toetsing

Twee keer per jaar worden er Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Deze landelijke toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd. De scores worden op de rapporten vermeld. Daarnaast wordt er in de groepen 5 en 8 , 1x per jaar de NSCCT afgenomen. Met alle gegevens en de indruk van de leerkracht wordt uiteindelijk in groep 8 het schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

T.a.v gedrag werken we in samenwerking met SKH en Berend Botje aan de Vreedzame School.

2 x per jaar vullen we op gedrag de Leerkracht Scol in voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 vullen 2x per jaar de leerlingscol in. Deze gegevens geven de sociaal-emotionele ontwikkeling weer en de sociale veiligheid van de leerling.

In de groepen  1 en 2 zetten we KIJK, een observatiesysteem om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kleuter te volgen. 

OBS De Klipper

De school met talent voor taal