Zoeken
Verlof buiten de schoolvakanties 

Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school waar het staat ingeschreven vanaf de leeftijd van vijf jaar moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en bijbehorende regels, alsmede het aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek treft u hieronder aan.


Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek