Zoeken
Onderwijsconcept

We werken in alle groepen op de Klipper op basis van het GIP-model. GIP staat voor Groepsgericht en Individueel Pedagogisch/didactisch handelen. Dit model kenmerkt zich o.a. door: een planmatige en voorspelbare groepsorganisatie, het bevorderen van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, het leren omgaan met uitgestelde aandacht,  ruimte voor individuele of op groepjes gerichte hulp, plannen en reflecteren door kinderen en onderlinge samenwerking. 

De kleuterperiode is een zeer belangrijke ontwikkelingsfase. De kinderen ontwikkelen op een speelse maar ook gerichte wijze hun motorische, sociaal-emotionele en intellectuele capaciteiten. De dag van de kleuters wordt opgebouwd rond de volgende kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, onderzoeksactiviteiten, lees-schrijfactiviteiten, reken-wiskunde activiteiten, gespreksactiviteiten en andere kringactiviteiten. De kernactiviteiten krijgen vorm binnen een thematisch onderwijsaanbod. Het lokaal van de kleutergroepen is ingericht met diverse hoeken, waarin bovengenoemde kernactiviteiten kunnen plaatsvinden. Voor de motorische ontwikkeling en spelontwikkeling hebben wij op alle locaties de beschikking over een speellokaal en buitenspeelmogelijkheden.

Na de kleuterperiode krijgt het onderwijs een ander accent. Vanaf groep 3 wordt er namelijk steeds meer met methodische materialen gewerkt aan de verdere vorming van de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven. In al ons methodemateriaal wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en is er een opbouw van basisstof, verrijkingsstof en herhalingsstof.