Zoeken
Leerlingzorg
 
Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.
Vanaf de eerste dag dat uw kind onze school bezoekt, wordt zijn/haar ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit gebeurt door observatie, het nakijken en beoordelen van het dagelijkse werk, het afnemen van vorderingentoetsen en het verzamelen van aantekeningen over de resultaten.
 
Op de Klipper is de IB (intern begeleider) de deskundige als het gaat om leer- en/of gedragsproblematiek. De IB-er adviseert en ondersteunt ouders m.b.t. het aanvragen van arrangementen en het aanvragen van ONL (Onderwijs Zorg Nederland) voor kinderen met dyslexie en dyscalculie, en helpt zonodig bij het aanvragen van opvoedingsondersteuning in de thuissituatie. Ouders kunnen ook advies inwinnen bij de IB-er op het gebied van ADHD, Autisme, en andere gedragstoornissen.
 
De leerkrachten hebben vier keer per jaar een groepsbespreking met de IB-er. In dat gesprek komen alle leerlingen aan de orde, maar wordt vooral ook gekeken naar de kinderen die extra begeleiding behoeven, dan wel juist meer lesstof aankunnen. Indien de leerkracht en IB-er een kind breder besproken willen hebben of er moet nader onderzoek worden gedaan, dan wordt de leerling ook in het zogenaamde Ondersteuningsteam besproken. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een psychologe, de directeur, de schoolmaatschappelijk werkster, de IB-er en de leerkracht(en) van de leerling. Het OT geeft advies aan leerkrachten en ouders. Indien de Klipper niet meer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zal de school, in overleg met de ouders en de trajectbegeleider, voor een passende onderwijsplek zorgen.
 
Toetsing
Twee keer per jaar worden er Cito toetsen afgenomen in de groepen 1 t/m 8. Deze landelijke toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd. De scores worden op de rapporten vermeld.

Begin groep 8 krijgen alle leerlingen een intelligentie onderzoek, de NSCCT. Ook maken de leerlingen in  april de Eindtoets.  De NSCCT wordt ook in groep 4 en in groep 6 afgenomen.  Met al deze gegevens kunnen de leerkrachten van groep 8 een goed advies geven voor het  voortgezet onderwijs.

T.a.v. gedrag gebruiken we de Scollijst als leerlingvolgsysteem in de groepen 3 t/m 8.  In de groepen 1  en 2 zetten we Kijk in voor het volgen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.