Zoeken
Kwaliteitszorg
 
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is binnen Talent georganiseerd op het niveau van de bovenschoolse organisatie en op het niveau van elke afzonderlijke school.

De algemeen directeur bespreekt met elke directeur de uitkomsten van inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken onder leerkrachten, ouders en leerlingen en de mogelijke acties die de directie op grond daarvan in gang gaat zetten. In minimaal twee schoolbezoeken per jaar worden de kwaliteitszorg, de voorgenomen acties en het resultaat hiervan besproken.
 
Voor ons kwaliteitsbeleid werken wij met het kwaliteitssysteem WMK-PO. Dit systeem is gebaseerd op een cyclische aanpak van toetsing, evaluatie en verbeteracties. Alle aspecten van de school en ons onderwijs worden hierin meegenomen. Er worden regelmatig zogenaamde quickscans uitgezet om onze prestaties op diverse beleidsterreinen te (laten) scoren. Hiermee verkrijgen wij waardevolle informatie, die de basis vormt voor nog te ondernemen verbeteracties. Deze acties zijn weer terug te vinden in ons schoolplan. Dit alles hebben wij vastgelegd in het beleidsdocument kwaliteitszorg.