bericht van het bestuur aangaande ventilatie op school

01-10-2020

Beste ouder/verzorger,

 

Via dit bericht willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op onze scholen. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.

 

Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van aerogene transmissie. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. 

 

Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet ventileren leidt tot overdracht van COVID-19.

 

Los van COVID-19 blijft het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken.  Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.

 

Stichting Talent heeft onderzoek laten doen hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van onze scholen. Hiertoe zijn op alle locaties metingen verricht. Dit heeft geleid tot een indeling in drie klassen: 

A = voldoet

B = voldoet door natuurlijke ventilatie (ramen open)

C = middels een kleine aanpassing voldoet deze locatie ook. Voorbeeld: sommige kinderen zitten vrij dicht tegen de verwarming aan en i.v.m. de luchtstroom dienen de kinderen er iets verder vanaf te zitten.

 

Uit de metingen is gebleken dat op al onze locaties voldaan kan worden aan de geldende richtlijnen, met name door het toepassen van natuurlijke ventilatie (ramen open) en in een enkel geval door een kleine aanpassing zoals bovenstaand genoemd. Deze aanpassingen worden uiteraard gedaan. We houden tevens rekening met de extra richtlijnen van het RIVM, hetgeen betekent dat we lokalen regelmatig luchten (meer ramen en deuren tegen elkaar open) als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 

 

Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met de directeur van de school. Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert begin oktober een lijst met veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Groenewoud

directeur/bestuurder Stichting Talent

OBS De Klipper

De school met talent voor taal