Betreft: ventilatie van schoolgebouwen

21-08-2020

Beste ouders en/of verzorgers,

Recent heeft het RIVM nadere vragen beantwoord over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus, op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin wordt het belang van ventilatie om de kans op verspreiding te verkleinen toegelicht.
Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de transmissie van het coronavirus hoofdzakelijk plaatsvindt door direct en indirect contact en grote druppels in de lucht. Het is op dit moment niet duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus.
Talent volgt het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Wel geldt volgens het RIVM het aanvullend advies om een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven, te vermijden. Tevens is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen (LCVS) opgericht en via de PO raad zullen wij ook over de adviezen en acties vanuit dit coördinatieteam op de hoogte worden gehouden.  

Wat doet Talent met de adviezen om de luchtcirculatie in de scholen optimaal te laten zijn:

  • Talent heeft in de schoolgebouwen alle luchtfilters vervangen;

  • Daar waar recirculatie plaatsvond zijn de systemen aangepast zodat de lucht zo snel mogelijk het gebouw verlaat;

  • Waar airconditioning aanwezig is in één ruimte, is deze uitgezet en is overgegaan op natuurlijke ventilatie;

  • Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open om ruimtes optimaal te ventileren;

  • Er vindt op alle scholen onderzoek plaats door een gespecialiseerd bedrijf om na te gaan of en welke verbetermogelijkheden er nog meer zijn om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

Wij zullen er alles aan doen om de school voor uw kind en onze medewerkers een veilige plaats te laten zijn. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Bert Groenewoud

Directeur-bestuurder

Stichting Talent

OBS De Klipper

De school met talent voor taal