Hierbij een hele lange brief met heel veel informatie. Heel kort door de bocht: we starten op 11 mei met de halve school. Uw kind gaat of maandag en vrijdag naar school (en in de even weken ook de woensdag) of uw kind gaat dinsdag en donderdag naar school (met in de oneven weken ook de woensdag. Kinderen krijgen veel instructie op school. Op de thuiswerkdagen maken ze met name verwerkingsopdrachten. Er zijn aangepaste schooltijden om samenscholingen te vermijden. Er bestaat een protocol met vaste afspraken hoe we een en ander doen op school. Ouders mogen in deze periode niet de school in. Ouders mogen niet het schoolplein op, met uitzondering van het halen en brengen van kinderen in groep 1 t/m 4. Komende week is er de mogelijkheid om vragen te stellen, maar dan wel eerst graag onderstaand stuk lezen. De school wordt verdeeld in cohort A (maandag en vrijdag en even weken ook de woensdag) en cohort B (dinsdag en donderdag en in oneven weken de woensdag). De indeling is gedaan door leerkrachten, met inachtneming van broertjes en zusjes. Deze indeling staat vast, wisselen is niet mogelijk.

Hoe organiseren we het vanaf 11 mei aanstaande? (site-versie)

27-04-2020
Hierbij een hele lange brief met heel veel informatie. Heel kort door de bocht: we starten op 11 mei met de halve school. Uw kind gaat of maandag en vrijdag naar school (en in de even weken ook de woensdag) of uw kind gaat dinsdag en donderdag naar school (met in de oneven weken ook de woensdag.
Kinderen krijgen veel instructie op school. Op de thuiswerkdagen maken ze met name verwerkingsopdrachten.
Er zijn aangepaste schooltijden om samenscholingen te vermijden. Er bestaat een protocol met vaste afspraken hoe we een en ander doen op school.
Ouders mogen in deze periode niet de school in. Ouders mogen niet het schoolplein op, met uitzondering van het halen en brengen van kinderen in groep 1 t/m 4.
Komende week is er de mogelijkheid om vragen te stellen, maar dan wel eerst graag onderstaand stuk lezen.
De school wordt verdeeld in cohort A (maandag en vrijdag en even weken ook de woensdag) en cohort B (dinsdag en donderdag en in oneven weken de woensdag). De indeling is gedaan door leerkrachten, met inachtneming van broertjes en zusjes. Deze indeling staat vast, wisselen is niet mogelijk.

Geachte ouders/ verzorgers,

Allereerst: ik hoop dat het goed met u uw kinderen gaat. Het is een heftige periode met voor veel mensen zorgen om de gezondheid van zichzelf of anderen en zorgen over werk en inkomen. Wij wensen u daar sterkte mee.

We zijn blij dat we weer deels open mogen en hopen dat dit u als ouders ook enigszins ruimte biedt. Vanaf 11 mei gaat uw kind hele dagen naar school voor de helft van de week met ongeveer dezelfde starttijd en eindtijd als u gewend bent. Een schoolweek heeft 5 dagen waardoor uw kind de ene week 3 dagen naar school gaat en de andere week 2 dagen. In totaal over twee weken gezien de helft.

In de bijlage vindt u een poster met maatregelen. Dit geeft kort weer hoe we een en ander globaal afgesproken hebben en kan dienen als geheugensteun.

Op de site vindt u het protocol herstart basisschool Klipper. Hier staan alle regels en afspraken in die we met elkaar maken om de school veilig en goed te laten herstarten voor kinderen, ouders en personeelsleden.  

 

In deze brief leggen we uit hoe het onderwijs op de Klipper er vanaf 11 mei uit komt te zien en ook waarom.

 

Hoe zijn we tot deze afspraken gekomen

Als basis voor onze organisatie hebben we het model gebruikt wat is opgesteld door de PO-raad in samenspraak met ouderverenigingen, kinderopvangorganisaties, werkgevers en werknemers (dit protocol vindt u hier). We hebben met het bestuur afspraken gemaakt voor optimale samenwerking in Hoorn tussen basisscholen en kinderopvang. Vervolgens hebben we het model gespecificeerd voor de Klipper en dat met de leerkrachten bekrachtigd. Vervolgens hebben we het aan de MR van de school voorgelegd

 

Verschillende locaties, zelfde werkwijze, soms anders georganiseerd

Op beide locaties werken we op dezelfde manier. Omdat we andersoortige gebouwen hebben zullen maatregelen qua looproutes en brengen/ halen van kinderen anders zijn per locatie.

Op papier hebben we het allemaal goed in beeld en geregeld. We verwachten wel dat we vanaf 11 mei tegen wat kinderziektes aan zullen lopen. Dat lossen we dan op. Wijzigingen laten we u direct weten.

 

Wanneer gaat uw kind naar school en wanneer blijft uw kind thuis

De leerkrachten hebben de eigen groep in twee gelijke groepen verdeeld. Bij die verdeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met broertjes en zusjes. Het basisprotocol van de PO-raad geeft aan dat de groep wordt geformeerd door de school en dat die groep niet gewijzigd wordt. Dat hebben wij overgenomen. Vanwege de crisissituatie, bijbehorende RIVM-maatregelen en urgentie gaan wij niet inventariseren wat voorkeuren van kinderen en/ of ouders zijn betreffende de groepssamenstelling.

De leerkrachten hebben hun groep verdeeld in twee gelijke, heterogene cohorten A en B. Uw kind is ingedeeld bij ofwel A ofwel B.

 

Cohort A komt op maandag en vrijdag naar school. In de ‘even weken’ komt cohort A ook op woensdag naar school.

Cohort B komt op dinsdag en donderdag naar school. In de ‘oneven weken’ komt Cohort B ook op woensdag naar school

 

Op de dagen dat het cohort van uw kind niet naar school komt blijft uw kind dus thuis en werkt uw kind aan de schoolopdrachten die aan hem/ haar zijn opgegeven.

 

Thuiswerkopdrachten

Uw kind krijgt materiaal mee om thuis mee aan de slag te gaan op de dagen dat hij/ zij niet fysiek naar school komt. Voor de groepen 1 en 2 heeft dat materiaal uiteraard een ander karakter dan voor de groepen 7 en 8. Voor de bovenbouw zal het met name bestaan uit verwerkingsopdrachten van de instructie die ze op de in-schooldag hebben ontvangen. Richting de onderbouw worden dat steeds meer opdrachten die wat eenvoudiger zijn om thuis uit te voeren. Ook op school tenslotte hebben ze meer begeleiding nodig bij het inoefenen dan de bovenbouwkinderen. Die begeleiding kunnen we niet meer bieden als school. De leerkracht werkt op school met een groep kinderen en is niet beschikbaar voor vragen.

 

Digitaal werken voor thuisopdrachten

We hebben in de verschillende groepen een classroom opgetuigd voor het thuiswerken. We blijven gebruik maken van deze classroom. Dat betekent dat we u vragen om nog steeds uw computer/ laptop/ tablet ter beschikking stelt aan uw kind.

Een (vrij groot) aantal ouders heeft een chromebook geleend van school. Dit chromebook werd geleverd waarbij ouders tekenen voor een gebruiksovereenkomst. In deze overeenkomst stond dat de chromebooks weer ingeleverd dienden te worden als de school weer open zou gaan. Wij verlengen deze overeenkomst met u. Op het moment dat wij het nodig achten, of het moment dat de scholen weer helemaal open gaan (besluit van de overheid) of op het moment van einde huidige schooljaar 2019/2020 willen wij de chomebooks weer terug. Uiteraard hoort u dat tijdig van ons.

 

Wat doen we op school op de in-schooldagen?

Allereerst kijken we naar het welzijn van de kinderen en hoe we dat positief kunnen beïnvloeden. Er is voor hen nogal wat gebeurd in de afgelopen periode wat indruk heeft gemaakt. We gebruiken diverse materialen en werkwijzen hiervoor.

Verder gaan we met name aan de slag met de basisvakken (taal en rekenen). Een goede basis is voor elk kind van belang. We analyseren waar het kind staat ten opzichte van de lesstof. Wat kan uw kind al en waar moeten we extra aandacht aan besteden om weer groepsgewijs & heterogeen met uw kind te kunnen werken. Daarnaast gaan we ons richten op goede en veel instructies op de in-schooldagen.

Er blijft uiteraard ruimte voor andersoortige vakken. Het schema voor de cohorten is ook zodanig dat ieder cohort ook les krijgt van onze vakleerkrachten muziek en gym. Gymles mag alleen buiten plaatsvinden en niet in de gymzaal.  Muziekles zal zoveel mogelijk in de eigen groep van het kind plaatsvinden (zo weinig mogelijk ‘troepenverplaatsingen’).

 

Pauzes en eten en drinken

Tijdens een schooldag is het nodig dat kinderen pauzes houden. Net als ‘normaal’ hebben kinderen in de ochtend een vast pauzemoment waarop ze naar buiten gaan en tussen de middag een langere pauze met pedagogisch medewerkers.

In de pauze blijft de groep zoveel mogelijk bij elkaar en mixt de groep niet met de andere groepen.

Tijdens de pauze gaan er maximaal 3 groepen samen (maar om de beurt) naar buiten. We maken gebruik van het schoolplein en waar mogelijk ook van de velden naast de school.

 

Ook nu is het de bedoeling dat uw kind (gezond) eten en drinken mee neemt voor de pauzemomenten zoals hij/ zij gewend is.

In deze periode hebben we wel extra aandacht voor de hygiëne op school (https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen)

 

Anderhalvemetersamenleving

De RIVM-richtlijnen voor volwassenen zijn niet gewijzigd. Volwassenen moeten anderhalve meter uit elkaar blijven.

Kom alleen met uw kind naar school. Er komen veel mensen tegelijkertijd naar school en waar we dat kunnen beperken doen we dat.

In lijn met het protocol mogen ouders niet in school komen in de periode dat ons ‘herstart-protocol’ in werking is. Let wel: op de locatie de Bres is een kinderdagverblijf van SKH. Het kan dus zijn dat u ouders van kinderen van SKH wel de school in ziet lopen. SKH heeft aangepaste afspraken met hun klanten.

In principe mogen ouders ook niet op het schoolplein komen, maar daarop worden uitzonderingen gemaakt (met name voor onderbouw-ouders). Wij zijn aanwezig op breng/ haaltijden en zullen u voorzien van aanwijzingen. U dient de aanwijzingen van ons schoolteam op te volgen voor de veiligheid van ons allemaal. Ook zullen we waar mogelijk looproutes en afstandsbepalingen aanbrengen in en rond de school.

We willen u erop wijzen dat de regel om anderhalve meter afstand te houden ook geldt buiten de hekken van de school.

Externe professionals (begeleiders van leerlingen/ pedagogisch medewerkers/ stagiaires) mogen wel weer aan de slag in scholen mits ze de afspraken uit het protocol volgen.

De RIVM-richtlijnen voor scholen zijn iets gewijzigd. Tussen kinderen en leerkrachten moet zoveel mogelijk de afstand van anderhalve meter gehouden worden.  Tussen kinderen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand bewaard te blijven. Wel richten we de groep zodanig in dat de kinderen niet direct naast elkaar zitten in de groep. Ook daarover kunt u meer lezen in ons protocol herstart.

 

Hygiëne

We volgen alle richtlijnen van de PO-raad. Onze school wordt 2x per dag schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf. Er is extra aandacht voor deurknoppen en wc’s.

We hebben desinfectiesprays, extra zeep, extra papieren handdoeken etcetera ingekocht voor iedere groep.

Medewerkers en kinderen wassen vaak en volgens de richtlijnen hun handen. Afspraken rond niezen, hoesten en dergelijke blijven gehandhaafd en worden uitgebreid met de afspraak om niet (zo weinig mogelijk en dan handen wassen) aan het gezicht te zitten.

Kinderen werken zo veel mogelijk met eigen materialen en aan een eigen bureau waar mogelijk. A heeft dan een setje tafels toegewezen gekregen en B ook. Dat is niet precies hetzelfde in iedere groep (denk aan kleuters bijvoorbeeld). Elke leerkracht houdt zich aan het protocol.

 

Kinderopvang

Via uw kinderopvangorganisaties ontvangt u (ontving u) meer informatie over de werkwijze. Uw kind kan naar de BSO voor of na schooltijd op de dagen dat hij/ zij naar school gaat (de in-schooldagen). Op de thuis-dagen kan uw kind niet naar de BSO komen.

Ook de BSO hanteert de regel dat ouders niet naar binnen mogen komen.

 

Noodopvang

Een aantal leerlingen van onze school heeft in de afgelopen periode gebruik moeten maken van de noodopvang.

Cruciale beroepsgroepen/ vitale processen

Ouders die werken in deze sectoren kunnen een beroep doen op de noodopvang. U kunt een aanvraag voor na 10 mei doen via deze link: Let wel. Ook als u op dit moment gebruik maakt van noodopvang dient u een nieuwe aanvraag te doen. Onze partner SKH beoordeelt de aanvraag en meldt ons wie er wanneer een beroep doet op de noodopvang. Gedurende de onderwijstijd (grofweg tussen 8.30 uur en 14.15 uur dagelijks) zorgt de school voor noodopvang. Dat doen we bij voorkeur in de eigen groep van de leerling ook als het niet zijn/ haar ‘cohortdag’ is. Als die groep te groot wordt dan wordt de leerling met andere noodopvangleerlingen geclusterd en begeleid met schoolwerk.

Voor en na onderwijstijd nemen onze partners van SKH en Berend Botje de noodopvang voor hun rekening.

Kwetsbare kinderen

Sommige kinderen zijn door een kwetsbare situatie aangemeld voor noodopvang. Er wordt opnieuw bekeken of de situatie voldoende is veranderd of dat er noodopvang nodig is. Voor deze kinderen verzorgen wij de noodopvang op dezelfde manier als voor de cruciale beroepsgroepkinderen.

 

Leerplicht

Op de dagen dat uw kind naar school hoort te komen (A of B-dagen) verwachten wij uw kind op school. Als uw kind ziek is dan ontvangen we graag een afmelding. Dat kan via Basisonline ouderportaal.

Op het moment dat u vrijstelling wilt dan kunt u dat aanvragen. De volgende mogelijkheden voor vrijstelling staan in ons protocol:

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Dit kunnen ze aanvragen bij de directie van de school. 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). Dit kunnen ze aanvragen bij de directie van de school.

Een aanvraagformulier komt op de website.

De leerkrachten registreren absenties als normaal en we behandelen deze absenties net als altijd. Hoe de leerplichtambtenaar met meldingen omgaat weten we op dit moment niet.

 

Schooltijden en halen en brengen

Om zoveel mogelijk ruimte te kunnen scheppen tussen volwassenen en kinderen hebben we aangepaste schooltijden voor de groepen. We hebben daarnaast aangepaste looproutes om zoveel mogelijk 1-richtingsverkeer te organiseren. We vinden het van belang dat de ouders van de onderbouw hun kind goed kunnen overdragen aan de leerkracht. Daarom hebben we ervoor gekozen dat zij op haal en brengtijden op het schoolplein mogen komen. Per gezin graag maximaal 1 volwassen ouder/ verzorger.

 

Locatie Bres

Bovenbouw (5 t/m 8)

Aan de gymzaalkant van de school, waar de fietsen van de kinderen binnen het schoolhek kunnen worden geparkeerd, komen de kinderen van 5/6 en 7/8 het plein op. Leerlingen van groep 7/8 lopen door naar de hoofdingang. Leerlingen van 5/6 gaan via de nooddeur van de gymzaal de school in.

7/8:   begintijd school voor 7/8 is om 8.25 uur. Inloop tussen 8.20 en 8.25 uur. Leerlingen mogen zelfstandig doorlopen in school. Voor 8.20: geen toegang op het plein. Ruimte houden.

       Eindtijd school is voor groep 7/8 om 14.10 uur

5/6:   begintijd school voor 5/6 is om 8.30 uur. Inloop tussen 8.25 en 8.30 uur. Leerlingen gaan via nooddeur van gymzaal naar binnen, worden in gymzaal in eigen groep gezet en gaan met leerkracht mee verder naar hun groep. Vóór 8.25 uur: geen toegang tot het plein.  Ruimte houden.

         Eindtijd school voor 5/6 is 14.15 uur

 

Onderbouw (1 t/m 4)

Aan de kleuterkant van de school komen de kinderen van de groepen 1 t/m 4  onder begeleiding van 1 ouder het schoolplein op. De leerlingen gaan allemaal via het kleuterplein de school in. Alle groepen hebben hun schuifdeur aan de buitenzijde hiervoor open staan.

Op het plein, voor de schuifdeur, is een halfronde cirkel getekend. Buiten de cirkel dragen ouders hun kind over aan de leerkracht. Ouders mogen niet de cirkel inkomen. Na overdracht lopen de ouders direct door naar het hoofdhek bij de hoofdingang.

We hanteren eenrichtingsverkeer. Naar binnen bij het kleuterhek, naar buiten via hoofdhek bij de hoofdingang.

1/2:   begintijd school 8.35 uur. Inloop: ouders kunnen het plein op tussen 8.25 uur en 8.35 uur.

         Eindtijd is rond 14.15/ 14.20 uur

2/3: begintijd school 8.35 uur. Inloop: ouders kunnen het plein op tussen 8.25

uur en 8.35 uur

Eindtijd is rond 14.15/ 14.20 uur

3/4:   begintijd school 8.35 uur. Inloop: ouders kunnen het plein op tussen 8.25 uur en 8.35 uur.

Eindtijd is rond 14.15/ 14.20 uur

 

NB: Het hek tegenover de hoofdingang is alleen uitgang. Andere hekken zijn ingang. 

 

Bij het eindigen van de school worden dezelfde routes gebruikt. Voor groep 5/6 en 7/8 is hun ingangshek van de ochtend ook hun uitgangshek van de middag. De onderbouw met hun ouders (graag ophalen vanaf het kleuterplein voor de groep, buiten de halfronde cirkel met behoud van afstand tussen elkaar) zullen via het hoofdhek het plein verlaten.  

 

Dubloen

Op de locatie dubloen zijn de tijden net wat anders dan op de locatie Bres. Kinderen komen het schoolplein op door het hek waar ze normaal ook binnen komen. Dit hek is alleen voor ingang bestemd. Het zijhek van het plein wordt geopend als uitgang.

Bovenbouw (5 t/m 8)

Starttijd school 8.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.10 ongeveer het plein op komen en melden zich in het vak wat voor hen gereserveerd is (vak voor 5/6, vak voor 6/7 en vak voor 7/8. De groepsleerkracht neemt hen vandaar mee de school in via de juiste looproute.

Eindtijd is 14.00 uur.

Middenbouw (3/4)

Starttijd van school 8.20 uur.  De kinderen van groep 3/ 4 mogen vanaf 8.15 uur begeleid door 1 ouder het schoolplein op. Zij worden afgeleverd bij het vak wat voor hen gereserveerd is. Vandaar gaat de groep mee met de groepsleerkracht de school in via de juiste looproute.  

Eindtijd is 14.05 uur.

Onderbouw

Groep 2/3 

Starttijd van school voor deze groep is om 8.25 uur. De kinderen van groep 2/ 3 mogen vanaf 8.20 uur begeleid door 1 ouder het schoolplein op. Zij worden afgeleverd bij het vak wat voor hen gereserveerd is. Vandaar gaat de groep mee met de groepsleerkracht de school in via de juiste looproute.

Eindtijd is 14.10 uur.

Groep 1/2 

Starttijd van school voor deze groep is om 8.30 uur. De kinderen van groep 1/ 2 mogen vanaf 8.25 uur begeleid door 1 ouder het schoolplein op. Zij worden afgeleverd bij het vak wat voor hen gereserveerd is. Vandaar gaat de groep mee met de groepsleerkracht de school in via de juiste looproute

Eindtijd is 14.15 uur.

 

 

Wat vragen we aan u als ouders

  1. Enige flexibiliteit, we regelen het zo goed mogelijk maar hebben nog geen ervaring. Wellicht moeten we een en ander aanpassen. Sommige afspraken staan vast als een huis
  2. Houd u aan de anderhalvemeter-afspraken
  3. Maximaal 1 ouder om de leerling naar school te brengen
  4. Begeleid uw kind zo goed mogelijk met het schoolwerk op de thuis-dagen
  5. Laat uw kind voorafgaand aan het naar school gaan nog even naar het toilet gaan.
  6. Op de thuis-dagen (een open vraag) : bespreek met uw kind om niet tijdens pauzetijden naar de veldjes naast school te gaan. 
  7. Communiceer zo veel mogelijk via het ouderportaal. 

 

Vragen

Het is nogal veel informatie. Veel zal zich automatisch wijzen op de eerste dag dat uw kind naar school komt (11 mei cohort A of 12 mei cohort B). Uiteraard kunt u vragen stellen via het ouderportaal aan uw leerkracht of aan mij. U kunt mij (dacht ik) bereiken door een bericht aan mij te sturen vanuit het ouderportaal. U kunt mij ook mailen.

Komende dinsdag 28 april ben ik digitaal beschikbaar tussen 9 en 10.30 uur met behulp van Google Meet. U kent dit wellicht van de meets/ hangouts van uw kind met de leerkracht. Ergens tussen 9 en 10.30 kunt u ‘inbellen’ en uw vraag stellen over de organisatie van de school. Heeft u vragen over uw kind en zijn/haar klas dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind.  

 

Vriendelijke groet,

Mark Veenstra

Directeur OBS de Klipper

OBS De Klipper

De school met talent voor taal